fotosiden fan Andrys Stienstra

Kodak Brownie Starlet Camera Kodak Retina IF (type 046) Kodak Instamatic 224 Kodak Retina S2 (type 061) Kodak Instamatic 133 Kodak Instamatic 133-X Kodak Instamatic 104 
Kodak Instamatic camera 177X Kodak Instamatic 155-X Kodak Instamatic 56-X Kodak Pocket Instamatic 101 Kodak Pocket Instamatic 130 Kodak Mini-Instamatic S 30 Kodak Instamatic Camera 77x 
Kodak Ektra 100 camera Kodak Ektra 200 camera Kodak Disc 4000 Kodak Advantix 1600 auto Kodak Ektasound 140 Konica C 35 Konica C35 EF P 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

412541