fotosiden fan Andrys Stienstra

Kodak Pocket Instamatic 101 Kodak Pocket Instamatic 130 Kodak Mini-Instamatic S 30 Kodak Instamatic Camera 77x Kodak Ektra 100 camera Kodak Ektra 200 camera Kodak Disc 4000 
Kodak Advantix 1600 auto Kodak Ektasound 140 Konica C 35 Konica C35 EF P Krasnogorsk Zenit-E Gomz Sokol Automat Gomz Lubitel 2 
Minolta Hi-Matic AF2 Nikon EM Nikon FG Nikon F65 Nikon F65 Olympus Trip 35 Olympus Trip 35 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

521167