fotosiden fan Andrys Stienstra

Tokina 35mm-70mm f/3.5-4.8 Nikon EM Nikon EM Braun FK4 automatic Konica C35 V Kako Super Elite Fuji DL-80 
Paterson System 4 Developing Tanks Agfa Autostar pocket Agfa Agfamatic tele 2008 pocket sensor Canon Bellows FL Haking Halina Roy Flash 127 Camera Haking Halina Roy Flash 127 Camera Voigtländer Vitoret F 
Ising Pucky I Osram Sunnyboy Nikon D70s Fuji DL-290 Zoom Kobold  King K.G. Regula IIa Petri Petriflex V3 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

457013