fotosiden fan Andrys Stienstra

Agfa Autostar pocket Agfa Agfamatic tele 2008 pocket sensor Canon Bellows FL Haking Halina Roy Flash 127 Camera Haking Halina Roy Flash 127 Camera Voigtländer Vitoret F Ising Pucky I 
Osram Sunnyboy Nikon D70s Fuji DL-290 Zoom Kobold  King K.G. Regula IIa Petri Petriflex V3 Petri Petri CDS meter 
Micro 110 Ricoh Auto Half E King K.G. Regula IP Agfa Clibo Blitzer type 6865 Wirgin Auta Yashica Half 17 Agfa Silette-L 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

438912