fotosiden fan Andrys Stienstra

Kodak Instamatic 155-X Ewolux 9800A Signal Self Timer Voigtländer V 200 BC Agfa Iso Voigtländer  Agfa Tully 
Olympus Electronic Flash A16 Sylvania FB 1b Fuji Fujica GA Kodak Disc 6000 Haking Disc 33T Minolta Disc-5 Ricoh 500 G 
Premier Disc PC-30 Agfa Isola Fuji Disc 50 Fuji Disc 70 Concord Camera Le Clic Traveler AF-Zoom 90 Samsung AF Zoom 770 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

429123