fotosiden fan Andrys Stienstra

Voigtl├Ąnder Vitoret F Ising Pucky I Osram Sunnyboy Nikon D70s Fuji DL-290 Zoom Kobold  King K.G. Regula IIa 
Petri Petriflex V3 Petri Petri CDS meter Micro 110 Ricoh Auto Half E King K.G. Regula IP Agfa Clibo Blitzer type 6865 Wirgin Auta 
Yashica Half 17 Agfa Silette-L Sawyers View-Master Junior projector Revue 100 AF Pentacon Praktica LTL Agfa Isola II Ferrania Eura 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

349481