fotosiden fan Andrys Stienstra

Pentacon Praktica Super TL Pentacon Praktica LLC Pentacon Praktica MTL5 Pentacon Praktica Super TL 1000 Pentacon Praktica CX-1 Revue minimatic pocket flash 206 Polaroid Automatic 210 
Polaroid Big Swinger 3000 Polaroid EE 44 Polaroid Land Camera 1000 Polaroid 600 Quarz M Ricoh Caddy Ricoh Singlex TLS 
Ricoh 500 G Ricoh Auto TLS EE Rollei 35 TE RoTo Ardita Leitz Fodis SCC No.2 Camera Sekonic Auto Lumi model 86 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

438903