fotosiden fan Andrys Stienstra

Adox Polomat 1 Agfa Clack Agfa Click-I Agfa Click-II Agfa Isola I Agfa Isoly Agfa Isoly-Mat 
Agfa Isoly IIa Agfa Optima-Parat type 2440 Agfa Iso-Rapid I Agfa Iso-Rapid IF (model 2424) Agfa Optima-Rapid 250 (type 3635) Agfa Agfamatic Rapid 250 Agfa Isomat-Rapid 
Agfa Silette LK Sensor Agfa Agfamatic 100 Sensor Agfa Agfamatic 50 Agfa Agfamatic 4008 pocket sensor Agfa Optima 1035 sensor Agfa Autostar pocket Agfa Agfamatic tele 2008 pocket sensor, type 2311 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

332911