fotosiden fan Andrys Stienstra

Nikon Nikkormat FT2 Olympus C-1/D-100 Voigtländer V200 BC Canon TLb Canon balg FL Nikon Coolpix 2000 Polaroid 600 
Kodak Flasholder Tokina 35mm-70mm f/3.5-4.8 Nikon EM Nikon EM Braun FK4 automatic Konica C35 V Kako Super Elite 
Fuji DL-80 Paterson System 4 Developing Tanks Agfa Autostar pocket Agfa Agfamatic tele 2008 pocket sensor Canon Bellows FL Haking Halina Roy Flash 127 Camera Haking Halina Roy Flash 127 Camera 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

498132