fotosiden fan Andrys Stienstra

Ilford Sportsman E instant Kodak No.2A Folding Autographic Brownie Kodak Vest-Pocket Autographic Model B Kodak No.2 Hawk-Eye Model B Kodak Six-20 'Brownie' E Kodak Brownie 127 Camera Kodak Brownie Cresta 
Kodak Brownie Starlet Camera Kodak Retina IF (type 046) Kodak Instamatic 224 Kodak Retina S2 (type 061) Kodak Instamatic 133 Kodak Instamatic 133-X Kodak Instamatic 104 
Kodak Instamatic camera 177X Kodak Instamatic 155-X Kodak Instamatic 56-X Kodak Pocket Instamatic 101 Kodak Pocket Instamatic 130 Kodak Mini-Instamatic S 30 Kodak Instamatic Camera 77x 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

400229