fotosiden fan Andrys Stienstra

Ensign Ful-Vue Eumig P8 Phonomatic Novo Exacta EC-110 110 Pocket Camera Fuji DL-80 Fuji Disc 70 Gracia XLR-Tele-Elektroflash Ica Icarette 
Ilford Sportsman 300LK Ilford Sportsman E instant Kodak No.2A Folding Autographic Brownie Kodak Vest-Pocket Autographic Model B Kodak No.2 Hawk-Eye Model B Kodak Six-20 'Brownie' E Kodak Brownie 127 Camera 
Kodak Brownie Cresta Kodak Brownie Starlet Camera Kodak Retina IF (type 046) Kodak Instamatic 224 Kodak Retina S2 (type 061) Kodak Instamatic 133 Kodak Instamatic 133-X 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

390683