Welta


1 Welta Gucki Welta Gucki
1931
2 Welta Reflekta I Welta Reflekta I
1950 ±

 


7516